http://drthanhstudio.com.vn/trang-chu/
raw shop
zshop
anh trang den


Các dịch vụ / gói dịch vụ sẵn có

Chụp gia đình

Studio, ngoại cảnh

Chụp chân dung đơn

Chụp nhóm 

Đầu ra: ảnh đơn ảnh bộ